ПРОЕКТ

Фирма Завод за шлифовъчни машини АД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-2.001 -0998/25.04.2016 „Подобряване на производствения капацитет на Завод за шлифовъчни машини АД чрез закупуване на машина за лазерно рязане“
, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на “ЗШМ“ АД, чрез подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията.
С проекта, фирмата цели да внедри нови технологии, чрез които да подобри производствения процес, да повиши производителността си и да намали производствените разходи, като подобри качеството на крайния продукт и оптимизира организацията на производствения процес. Целта е чрез закупуването на новото оборудване да се утвърдят позициите на външните пазари, като същевременно се увеличи и производството за вътрешния пазар. Новото оборудване ще позволи въвеждането в производство на нови и усъвършенствани продукти при оптимална цена и с отлично качество. Допълнителен ефект ще бъде намалението на себестойността на изделията на фирмата, намаляване на производственият брак и съкращаване на времето за производство. Очакваните резултати в средносрочен план (три години след края на проекта) са:
– Увеличаване на обема на произвежданите продукти;
– Увеличаване на производителността на труда;
– Увеличаване на приходите от износ;
– Подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти;
– Обновяване на производствените мощности на фирмата;
– Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието
– Намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби.
Общият бюджет на проекта възлиза на 670 000 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 469 000 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.