ПРОЕКТ:  BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране на условията на труд в ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД“

Link to this post
Comments for this post are closed.