Общо събрание на акционерите на „ЗШМ“ АД

На 18.06.2018год. от 11:00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД ще се проведе общо събрание на акционерите.

ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО
Протокол на СД за свикване на ОСА
Годишен доклад на одитния комитет
Отчед на ДВИ
ГФО 2017год
Доклад за политиката на възнагражденията

ПРОЕКТ:  BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране на условията на труд в ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД“

Link to this post

ПРОЕКТ

Фирма Завод за шлифовъчни машини АД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-2.001 -0998/25.04.2016 „Подобряване на производствения капацитет на Завод за шлифовъчни машини АД чрез закупуване на машина за лазерно рязане“
, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на “ЗШМ“ АД, чрез подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията.
С проекта, фирмата цели да внедри нови технологии, чрез които да подобри производствения процес, да повиши производителността си и да намали производствените разходи, като подобри качеството на крайния продукт и оптимизира организацията на производствения процес. Целта е чрез закупуването на новото оборудване да се утвърдят позициите на външните пазари, като същевременно се увеличи и производството за вътрешния пазар. Новото оборудване ще позволи въвеждането в производство на нови и усъвършенствани продукти при оптимална цена и с отлично качество. Допълнителен ефект ще бъде намалението на себестойността на изделията на фирмата, намаляване на производственият брак и съкращаване на времето за производство. Очакваните резултати в средносрочен план (три години след края на проекта) са:
– Увеличаване на обема на произвежданите продукти;
– Увеличаване на производителността на труда;
– Увеличаване на приходите от износ;
– Подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти;
– Обновяване на производствените мощности на фирмата;
– Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието
– Намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби.
Общият бюджет на проекта възлиза на 670 000 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 469 000 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На 07.06.02016 год от 11:00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД ще се проведе Общо събрание на акционерите.

ГФО 2015

Пълномощно

Покана