На 16.09.2022г. “Завод за шлифовъчни машини” АД подписа договор  BG16RFOP002-6.002-0562-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура процедура чрез подбор № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Главната цел е подобряване на енергийната ефективност на производствена сграда чрез поставяне на  енергийно ефективни изолационни системи в сгради, топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени и подмяна на осветление с енергийно ефективно.
Очаквани резултати от подкрепата по проекта: Повишаване на конкурентоспособността на дружеството, чрез намаляване на производствените разходи, респективно себестойността на произведената продукция и повишаване на ликвидността.

Обща стойност на проекта – 272 000,00лв., от които 50% подкрепа от ЕС.

Link to this post
Comments for this post are closed.