На 10.11.2021г. “Завод за шлифовъчни машини” АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия реализирали оборот над 500 000,00 лв. за 2019г. За справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаквани резултати от подкрепата по проекта: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот минимум 500 000 лв. за преодоляване на негативните икономически последствия от пандемията COVID-19 и запазване на стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта – 50 000лв., от които 100% подкрепа от ЕС.
Договор BG16RFOP002-2.089-5432 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за региоанлно развитие.

Link to this post

Извънредно общо събрание на акционерите

На 27.07.2020год от 11:00часа в административната сграда на „ЗШМ“ АД гр. Асеновград ул. „Козановска“ 13, ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите.
ПОКАНА
Доклад за дейнсотта
Протокол на СД
Пълномощно – образец

Извънредно общо събрание на акционерите

На 29.06.2020 год. от 11:00 часа в административната сграда на ЗШМ АД гр.Асеновград ул. „Козановска“ 13 ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите.
ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
Проткол на СД
Декларации по чл.234 от ТЗ
ПРОТОКОЛИ
Декларации по чл.237 от ТЗ
Декларация по чл.116 от ЗППЦК
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Общо събрание на акционерите на „ЗШМ“ АД гр. Асеновград

На 05 юни 2020год от 11:00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД ще се проведе общо събрание на акционерите.

ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
ПРОТОКОЛ НА СД
Годишен доклад на ОК на ЗШМ–2019
ОТЧЕТ НА ДВИ
ГФО 2019 ГОД
ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Общо събрание на акционерите на „ЗШМ“ АД гр. Асеновград

На 10.06.2019год от 11:00 часа в административната сграда на дружеството, ще се състои Общо събрание на акционерите на „Завод за шлифовъчни машини“ АД.

ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
ПРОТОКОЛ НА СД
Годишен доклад на ОК на ЗШМ АД
Отчет на ДВИ
ГФО 2018год.
Доклад за политика на възнагражденията

Общо събрание на акционерите на „ЗШМ“ АД

На 18.06.2018год. от 11:00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД ще се проведе общо събрание на акционерите.

ПОКАНА
ПЪЛНОМОЩНО
Протокол на СД за свикване на ОСА
Годишен доклад на одитния комитет
Отчед на ДВИ
ГФО 2017год
Доклад за политиката на възнагражденията

ПРОЕКТ:  BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране на условията на труд в ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД“

Link to this post