ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИ0НЕРИТЕ

На 10.06.2024 год. от 11.00 часа в административната сграда на „Завод за шлифовъчни машини“ АД гр. Асеновград, ул. „Козановска“ 13, ще се проведе Общо събрание на акционерите.

Покана

Дневен ред

Отчет ДВИ

Пълномощно – образец

Политика за възнагражденията на СД

Протокол СД

Годишен доклад на ОК

ГФО 2023год.

Писмени материали

В изпълнение на подписан договор BG-RRP-3.004-0143-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура чрез подбор № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ и след проведена процедура по ПМС 80 “Завод за Шлифовъчни Машини” АД на 12.12.2023г. сключи договор за доставка на Фреза за метал, снабдена с ЦПУ ( цифрово програмно устройство). Стойността на доставката е 698 250,00 лв, от които 50% с помощта на механизма по Плана за възстановяване и устойчивост.

Link to this post

На 10.04.2023г. “Завод за шлифовъчни машини” АД подписа договор BG-RRP-3.004-0143-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура чрез подбор № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Главната цел е увеличаване на производствения капацитет на предприятието, чрез закупуване на нова фреза за метал снабдена с ЦПУ (цифрово програмно управление). Очаквани резултати от подкрепата по проекта: Повишаване на конкурентоспособността на дружеството, увеличаване на асортимента на произвежданите машини,  намаляване на производствените разходи, респективно себестойността на произведената продукция и повишаване на ликвидността на дружеството.

Обща стойност на проекта – до 698 500,00лв., от които 50% с помощта на механизма по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Link to this post

На 16.09.2022г. “Завод за шлифовъчни машини” АД подписа договор  BG16RFOP002-6.002-0562-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура процедура чрез подбор № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Главната цел е подобряване на енергийната ефективност на производствена сграда чрез поставяне на  енергийно ефективни изолационни системи в сгради, топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени и подмяна на осветление с енергийно ефективно.
Очаквани резултати от подкрепата по проекта: Повишаване на конкурентоспособността на дружеството, чрез намаляване на производствените разходи, респективно себестойността на произведената продукция и повишаване на ликвидността.

Обща стойност на проекта – 272 000,00лв., от които 50% подкрепа от ЕС.

Link to this post

На 10.11.2021г. “Завод за шлифовъчни машини” АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия реализирали оборот над 500 000,00 лв. за 2019г. За справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаквани резултати от подкрепата по проекта: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот минимум 500 000 лв. за преодоляване на негативните икономически последствия от пандемията COVID-19 и запазване на стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта – 50 000лв, от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
Договор BG16RFOP002-2.089-5432 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за региоанлно развитие.

Link to this post