На 03.07.2017год е обявена процедура за избор на изпълнител по обособена позиция „Информиране и публичност на проекта“ по проект BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране условията на труд в Завод за шлифовъчни машини АД“. Офертите се подават в „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“

 

 


 

 

На 03.07.2017год е обявена процедура за избор на изпълнител по обособена позиция Доставка на канцеларски материали“ по проект BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране условията на труд в Завод за шлифовъчни машини АД“. Офертите се подават в „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“

 


 

На 06.07.2017год е обявена процедура за избор на изпълнител по обособена позиция „Разработване и внедряване на система УЧР“ по проект BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране условията на труд в Завод за шлифовъчни машини АД“. Офертите се подават в „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“

 


 

На 06.07.2017год е обявена процедура за избор на изпълнител по обособена позиция „Закупуване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси“ по проект BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране условията на труд в Завод за шлифовъчни машини АД“. Офертите се подават в „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“

 


 

На 25.07.2017год е обявена процедура за избор на изпълнител по обособени позиции 1:  „Доставка на лични предпазни средства – за офис“; Обособена позиция 2: „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло – за производствена дейност“ по проект BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране условията на труд в Завод за шлифовъчни машини АД“. Офертите се подават в „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“

 


 

На 25.07.2017год е обявена процедура за избор на изпълнител за „Доставка на оборудване и обазавеждане, ДНА и стопански инвентар“ по проект BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране условията на труд в Завод за шлифовъчни машини АД“. Офертите се подават в „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“

Обособена позиция 1 – Ергономично оборудване

Обособена позиция 2 – Обзавеждане

Обособена позиция 3 – Кухненско оборудване

Обособена позиция 4 – Оборудване за спорт


 

На 25.07.2017год е обявена процедура за избор на изпълнител за „СМР за модернизация и/или рекунструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоражения“ по проект BG05M90P001-1.008-0555-C01 „Нова система за развитие на човешките ресурси и модернизиране условията на труд в Завод за шлифовъчни машини АД“. Офертите се подават в „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“

Обособена позиция 1 – СМР – топлоизолация и окачен таван

Обособена позиция 2 – СМР на помещения