На 10.11.2021г. “Завод за шлифовъчни машини” АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия реализирали оборот над 500 000,00 лв. за 2019г. За справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаквани резултати от подкрепата по проекта: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот минимум 500 000 лв. за преодоляване на негативните икономически последствия от пандемията COVID-19 и запазване на стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта – 50 000лв, от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
Договор BG16RFOP002-2.089-5432 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за региоанлно развитие.

Link to this post
Comments for this post are closed.